Regulamin korzystania z aplikacji "Apsik"

08.03.2023

I. Postanowienia ogólne

1. Viatris Healthcare sp. z o .o. siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000519368, NIP 5252593019, REGON 147369599, kapitał zakładowy: 5 974 950,00 ZŁ, zwany dalej „Spółką”, ustala niniejszy regulamin określający zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną z wykorzystaniem aplikacji mobilnej „Apsik!”, zwanej dalej „Aplikacją”, dostępnej do pobrania na App Store lub Google Play, zwany dalej „Regulaminem”.

2. Spółka wskazuje swoje dane kontaktowe we wszelkich sprawach związanych z Aplikacją lub niniejszym Regulaminem: Viatris Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, telefon: + 48 22 546 64 00, recepcja@viatris.com; https://www.viatris.com/pl- pl/lm/poland/contact-us Jednocześnie w punkcie 10 „Polityki prywatności”, stanowiącej załącznik do tego Regulaminu, wskazane zostały dane Inspektora Ochrony Danych.

3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Aplikacji http://www.apsik.com.pl/ oraz w samej Aplikacji, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.

4. Z funkcjonalności Aplikacji mogą korzystać wyłącznie osoby, które pobrały Aplikację, przeczytały oraz zobowiązały się przestrzegać Regulaminu i „Polityki prywatności” stanowiącej załącznik do niego (zwane dalej „Użytkownikami”), stosownie ust. 6 tego paragrafu.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub „Polityce prywatności” stanowiącej załącznik do niego, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

6. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji Użytkownik zapoznaje się z Regulaminem i „Polityką prywatności” Aplikacji stanowiącą załącznik do niego oraz je akceptuje. W razie wątpliwości rozpoczęcie korzystania z Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i „Polityki prywatności” stanowiącej załącznik do niego.

7. Aplikacja ma charakter informacyjny i ma wyłącznie zastosowanie związane ze stylem życia i samopoczuciem. Aplikacja nie stanowi „wyrobu medycznego” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych oraz odpowiednio również Rozporządzenia (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 20217 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, a także nie stanowi „wyrobu medycznego” w rozumieniu obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych oraz również Aplikacja nie powinna być wykorzystywana w takim charakterze lub z takim przeznaczeniem. W szczególności Aplikacja nie została przewidziana do zastosowań lub przeznaczeń wskazanych w ww. przepisach, w tym nie służy do 2 diagnozowania, profilaktyki, monitorowania, przewidywania, prognozowania, leczenia lub łagodzenia choroby. Udostępniane za pośrednictwem Aplikacji informacje nie mają charakteru konsultacyjnego, w szczególności nie zastępują porady lekarskiej lub konieczności przeprowadzenia określonych badań lub czynności diagnostycznych.

8. Spółka dokłada wszelkich starań, aby udostępniane za pośrednictwem Aplikacji informacje i materiały informacyjne były właściwe i aktualne. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zastosowania informacji dostępnych za pośrednictwem Aplikacji, a w szczególności za wykorzystanie Aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem lub charakterem.

II. Korzystanie z usług

1. Za pośrednictwem Aplikacji Spółka udostępnia następujące rodzaje i zakres funkcji (funkcjonalności):
a) dostęp do aktualnych informacji dotyczących pylenia wybranych alergenów na danym rejonie, który jest wybrany i zaznaczony samodzielnie przez Użytkownika;
b) dostęp do aktualnych informacji o warunkach pogodowych oraz poziomie zanieczyszczenia powietrza na wybranym obszarze – w przypadku zgody na zastosowanie i zaznaczenia funkcji „geolokalizacji”;
c) dostęp do materiałów informacyjnych lub edukacyjnych w Aplikacji, dotyczących w szczególności tematów związanych z samopoczuciem, stylem życia, pogodą, zanieczyszczeniem, ochroną zdrowia i przyrody, zjawiskiem alergii lub nadwrażliwości na bodźce, w tym dostęp do kalendarza pyleń;
d) dostęp informacyjny do listy gabinetów/miejsc w Polsce w formie listy tekstowej lub mapy z naniesionymi lokalizacjami, gdzie można potencjalnie uzyskać dodatkowe informacje lub porady lub odpowiedzi na pytania, wykraczające poza zagadnienia wskazane w Aplikacji i jej przeznaczenie - w przypadku zgody na zastosowanie i zaznaczenie funkcji „geolokalizacji” informacje są wyświetlane z uwzględnieniem tej funkcji;
e) dostęp do „skanera alergenów krzyżowych”, umożliwiającego skanowanie składników na opakowaniu produktu oraz sprawdzanie krzyżowych alergenów pokarmowych na podstawie wybranych w Aplikacji pyłków roślin i drzew – w przypadku zgody na zezwolenie Aplikacji na robienie zdjęć i nagrywanie filmów na potrzeby przeprowadzenia ww. skanowania;
f) dostęp do materiałów promocyjnych lub reklamowych, dotyczących Spółki lub jej produktów lub usług, w tym w ramach czynności marketingu bezpośredniego;
g) przesyłanie komunikatów typu „push” w Aplikacji, w tym „alertu smogowego” i informacji o bieżącej sytuacji alergologicznej (w tym informacje o nadchodzącym pyleniu) lub materiałów wskazanych w ppkt c) lub ppkt e) powyżej, w zakresie w jakim Użytkownik wyraził zgodę na tę funkcję i nie dłużej niż do rezygnacji z niej (brak wyrażenia zgody na zastosowanie i brak zaznaczenia funkcji „push” w Aplikacji powoduje brak możliwości otrzymywania jakichkolwiek ww. komunikatów).
Nie wszystkie ww. rodzaje i zakresy funkcji (funkcjonalności) muszą być w tym samym czasie udostępniane w Aplikacji i możliwe do skorzystania przez Użytkownika. Spółka określa zakres udostępnianych rodzajów i zakresów funkcji dla Użytkowników.

Opcjonalnie Spółka może wprowadzić w ramach Aplikacji również dodatkowe rodzaje i zakresy funkcji (funkcjonalności), w tym w szczególności opcję wsparcia planowania podróży pod kątem identyfikacji ewentualnych alergenów lub warunków pogodowych lub zanieczyszczenia powietrza – w tym w przypadku zgody na zastosowanie i zaznaczenia funkcji „geolokalizacji”;
Spółka nie musi przy tym informować Użytkowników odrębnie o tym fakcie i wprowadzaniu ww. dodatkowych rodzajów i zakresów funkcji (funkcjonalności) Aplikacji. Jednocześnie, nie wszystkie ww. rodzaje i zakresy funkcji (funkcjonalności) muszą być w tym samym czasie udostępniane w Aplikacji i możliwe do skorzystania przez Użytkownika.

2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:
a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na dostęp lub korzystanie z Aplikacji;
b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści otrzymywanych lub przesłanych drogą elektroniczną;
c) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych lub innych systemach informatycznych Użytkowników i osób trzecich w związku z korzystaniem z Internetu lub działaniami podejmowanymi przez osoby trzecie (inne osoby);
d) niemożliwość korzystania z Aplikacji w całości lub w części z powodu siły wyższej;
e) właściwości oraz działanie innych programów, systemów, serwisów/portali lub aplikacji, w tym również tych przekierowujących do Aplikacji lub komunikujących się z nią, a także za brak interoperacyjności z nimi;
f) wykorzystywanie Aplikacji niezgodnie z przeznaczeniem oraz niezgodnie z jej funkcjami (funkcjonalnościami), w tym wykorzystywanie „skanera alergenów krzyżowych” inaczej niż tylko do skanowania składników na opakowaniu produktu, to jest na przykład do skanowania innych treści lub innych obiektów lub osób;
g) brak możliwości odczytania opakowania produktu lub niepełne jej odczytanie przez „skaner alergenów krzyżowych”, w szczególności w sytuacji nieczytelnych lub uszkodzonych opakowań lub w innym języku lub braku właściwego oświetlenia (należy samodzielnie zapoznać się z etykietą produktu, bez względu na zastosowanie aplikacji);
h) działania osób/podmiotów będących właścicielami lub zarządzającymi lub kierującymi działalnością programów, systemów, serwisów/portali lub aplikacji wskazanych w punkcie „e)” powyżej, które to osoby/podmioty we własnym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed Użytkownikami lub osobami trzecimi, w tym również w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych.
Jednocześnie, Spółka nie gwarantuje ciągłej operacyjności Aplikacji i dostępności jej funkcjonalności, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z tym.

3. Spółka ma prawo wprowadzić czasowe przerwy w dostępie do Aplikacji lub jej rodzajów lub zakresów funkcji (funkcjonalności) dla Użytkowników, które w szczególności czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Aplikacji lub pracami konserwacyjnymi (starając się przy tym minimalizować ich uciążliwość) albo czynnikami zewnętrznymi, na które Spółka nie ma wpływu np. przerwom w dostępności serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.

4. Spółka zastrzega sobie możliwość modyfikacji i usunięcia treści lub funkcji (funkcjonalności) udostępnianych przez nią za pośrednictwem Aplikacji, bez uprzedniego informowania o tym Użytkownika.
5. Aplikacja wykorzystuje dane zgodnie z zapisami w Polityce prywatności.
6. Aplikacja nie wykorzystuje plików cookies.
7. Korzystając z Aplikacji, Użytkownik nie dostarcza Spółce lub innym podmiotom trzecim żadnych treści, pozwalających na identyfikację tego Użytkownika. Wszelkie treści w Aplikacji są zanonimizowane i potrzebne do działania określonych funkcjonalności.

III. Zawieszenie, ograniczenie i zaprzestanie korzystania z usług

1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Aplikacji w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności wskazywania przyczyny, poprzez usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego.

2. Niezależnie od powyższego ust. 1. Powyżej , Użytkownik może nie zgodzić się albo zrezygnować z możliwości przesyłania mu komunikatów (notyfikacji) typu „push” w Aplikacji, o których mowa w punkcie II ust. 1 lit. g). Przy czym, działanie wskazane w zdaniu poprzedzającym, ma odpowiedni wpływ na ograniczenie udostępnianych rodzajów i zakresów funkcji w Aplikacji i korzystania z nich przez Użytkownika.

3. Niezależnie od powyższego ust. 1. powyżej, Użytkownik może nie zgodzić się albo zrezygnować z zastosowania funkcji geolokalizacji w ramach korzystania z Aplikacji. Przy czym, działanie wskazane w zdaniu poprzedzającym, ma odpowiedni wpływ na ograniczenie udostępnianych rodzajów i zakresów funkcji w Aplikacji i korzystania z nich przez Użytkownika.

4. Niezależnie od powyższego ust. 1. powyżej, Użytkownik może nie zgodzić się albo zrezygnować z zezwolenia Aplikacji na robienie zdjęć i nagrywanie filmów podczas jej używania. Przy czym, działanie wskazane w zdaniu poprzedzającym, ma odpowiedni wpływ na brak możliwości wykorzystania „skanera alergenów krzyżowych” w Aplikacji i brak możliwości skanowania składników na opakowaniu produktu oraz sprawdzenia krzyżowych alergenów pokarmowych na podstawie wybranych w Aplikacji pyłków roślin i drzew.

5. W przypadku naruszenia Regulaminu lub „Polityki prywatności” stanowiącej załącznik do niego lub przepisów prawa przez Użytkownika, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym, lub w przypadku gdy Spółka ma uzasadnione przypuszczenia, że jest to konieczne dla ochrony dobrego imienia lub bezpieczeństwa Spółki, Użytkowników lub osób trzecich, lub na potrzeby prowadzonych postępowań, lub w sytuacji zmiany przepisów prawa, Spółka zachowuje sobie prawo do ograniczenia dostępu Użytkownikowi do możliwości korzystania z Aplikacji lub ograniczenia rodzajów lub funkcji w jej zakresie.

6. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu korzystania przez Spółkę z praw określonych w ust. 4 powyżej.

7. Umowa dotycząca świadczenia usług drogą elektroniczną dotycząca korzystania z Aplikacji obowiązuje od momentu zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym, aż do momentu usunięcia Aplikacji przez Użytkownika z tego urządzenia. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, każda ze Stron uprawniona jest do rozwiązania takiej umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

8. Spółka ma prawo do wyłączenia Aplikacji lub zakończenia jej funkcjonowania w terminie określonym przez Spółkę, przy zachowaniu okresu 14-dni wypowiedzenia, liczonego od zamieszczenia informacji na ten temat w Aplikacji. Takie umieszczenie informacji przez Spółkę jest tratowane, jako skuteczne powiadomienie Użytkowników o ww. wypowiedzeniu i wyłączeniu Aplikacji lub zakończeniu jej funkcjonowania.

9. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2023.2759), Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie. Informacja w zakresie prawa odstąpienia przez konsumenta stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

IV. Płatności

1. Korzystanie z Aplikacji i wszystkich jej rodzajów i zakresów funkcji (funkcjonalności) następuje nieodpłatnie i nie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek opłat względem Spółki. Użytkownik nie uzyskuje żadnych płatności z tytułu korzystania z Aplikacji.

2. Użytkownik we własnym zakresie ponosi koszty połączenia/transferu danych internetowych lub innych usług telekomunikacyjnych oraz koszty eksploatacji urządzenia, na którym korzysta z Aplikacji, a także inne koszty lub opłaty z nimi związane. Powyższe może odbywać się w szczególności wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Użytkownik usługi telekomunikacyjne.

V. Wymogi techniczne

1. Korzystanie z Aplikacji wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
a. posiadanie przez Użytkownika urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet;
b. korzystanie z systemu Android 5.X lub iOS 9.X lub ich nowszych wersji.
c. posiadanie aparatu/kamery w ramach urządzenia mobilnego w przypadku wykorzystywania „skanera alergenów krzyżowych” w Aplikacji, zapewniającego możliwości skanowania składników na opakowaniu produktu

2. Niezależnie od innych postanowień, wskazanych w Regulaminie, w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych opisanych w Regulaminie, Spółka nie odpowiada za jakość działania lub brak działania Aplikacji.

3. Niektóre z funkcjonalności Aplikacji, np. dostęp do aktualnych informacji o warunkach pogodowych oraz poziomie zanieczyszczenia powietrza na wybranym obszarze ( pkt II ust. 1 lit. b) lub dostęp do „skanera alergenów krzyżowych” i możliwości skanowania składników na opakowaniu produktu (pkt II ust. 1 lit. e), mogą wymagać dostępu Aplikacji do danych geolokalizacyjnych używanego urządzenia lub zezwolenia na robienie zdjęć i nagrywanie filmów na potrzeby ww. skanowania. Użytkownik wyraża zgodę na taki dostęp lub zezwala ww. na robienie zdjęć i nagrywanie filmów oraz może taką zgodę lub zezwolenie cofnąć w dowolnym momencie.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji oraz przesyłu danych, Spółka podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.

VI. Licencja

1. Aplikacja oraz wszelkie jej elementy lub części, które stanowią przedmiot praw autorskich Spółki lub podmiotów współpracujących ze Spółką lub do korzystania z których uprawniony jest Spółka (dalej również: „Utwory”), podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. W celu korzystania z Aplikacji Spółka udziela Użytkownikowi licencji: niewyłącznej, nieprzenoszalnej oraz niezbywalnej i bez prawa udzielania sublicencji na korzystanie z Aplikacji wyłącznie w zakresie postanowień Regulaminu oraz zgodnie ze wskazanym w nim zastosowaniem Aplikacji.

3. Licencja zostaje udzielona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako ograniczona czasowo to jest: od momentu zainstalowania Aplikacji, aż do momentu usunięcia Aplikacji przez Użytkownika. Niezależnie od postanowień zdania poprzedzającego, udzielona licencja automatycznie wygasa w przypadku trwałego wyłączenia Aplikacji lub zakończenia jej funkcjonowania przez Spółkę.

4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

5. Licencja nie obejmuje dostępu do kodów źródłowych. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w Aplikacji, w tym uzyskiwanie lub zmienianie i modyfikowanie kodu źródłowego Aplikacji, a także dalsze rozpowszechnianie Aplikacji po takich zmianach jest zakazane.

6. Użytkownik nie może:
a) odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać, leasingować lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać Aplikacji,
b) dokonywać tłumaczeń lub opracowań Aplikacji,

7. Użytkownik w żadnym wypadku nie może:
a) dekompilować, zmieniać, przeprowadzać inżynierii wstecznej lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w działanie Aplikacji,
b) kopiować lub w jakikolwiek inny sposób tworzyć systemy, oprogramowania czy aplikacje pochodne,
c) drukować, ani w żaden inny sposób utrwalać kodów źródłowych Aplikacji.

VII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Spółką będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

2. Spółka oświadcza, że w odniesieniu do Aplikacji i jej funkcjonalności, nie stosuje żadnego z kodeksów dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Pytania, uwagi, zastrzeżenia lub problemy lub reklamacje, dotyczące Aplikacji i świadczonych usług drogą elektroniczną powinny być kierowane do Spółki, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt I. ust. 2 Regulaminu. Spółka odniesie się do nich oraz udzieli odpowiedzi na nie z zachowaniem adekwatnej formy, w jakiej zostały one skierowane do niej, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

3. Spółka informuje Użytkowników będących konsumentami o istnieniu platformy ODR, tj. narzędzia stworzonego przez ustawodawcę UE celem polubownego i pozasądowego załatwienia sporów. Platforma dostępna jest pod adresem strony internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod adresem strony internetowej: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

4. Aplikacja zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. prezentowane w Aplikacji nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych w Aplikacji wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku własnego.

5. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie niniejszego Regulaminu lub „Polityki prywatności” stanowiącej załącznik do niego. Spółka poinformuje Użytkownika o wszelkich zmianach Regulaminu niezwłocznie za pośrednictwem Aplikacji, w tym poprzez zamieszczenie w niej zmienionego Regulaminu lub „Polityki prywatności” stanowiącej załącznik do niego. Takie umieszczenie informacji przez Spółkę jest tratowane, jako skuteczne powiadomienie Użytkowników o zmianach w Polityce z momentem ich opublikowania. Regulamin może ulec zmianie m.in. w przypadku:
a. zmiany obowiązujących przepisów prawa, mającej wpływ na treść Regulaminu;
b. zmiany związanej z zakresem funkcji (funkcjonalności) Aplikacji;
c. zmiany związanej z rodzajem funkcji (funkcjonalności) Aplikacji;
d. zmiany dotyczącej wymagań technicznych.

6. Dalsze korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację zmienionego Regulaminu.

7. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. „Polityka prywatności” Aplikacji stanowi Załącznik nr 3 do tego Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Viatris Healthcare sp. z o .o. siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa (nr KRS 0000519368, nr NIP 5252593019), email: recepcja@viatris.como swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://apsik.com.pl/#apsik . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Viatris Healthcare sp. z o .o. siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000519368, NIP 5252593019, REGON 147369599, kapitał zakładowy: 5 974 950,00 ZŁ, email: recepcja@viatris.com
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
- Adres konsumenta(-ów):
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.